touch命令:
创建文件或者修改文件时间戳                                              
-a 访问时间和改变时间会变化                                              
-m 修改时间和改变时间会变化                                              
-t 修改一个文件或目录的时间戳 - (YYMMDDhhmm)
touch -t 0712250000 file1  
点评
还没有点评哦!